Χρηματοδότηση

Γνώμες της APB

Οι γνώμες της APB είναι οι 31 έγκυρες εκδόσεις του Συμβουλίου Λογιστικών Αρχών (APB). Κάθε μία από αυτές τις απόψεις ασχολήθηκε με διαφορετικό λογιστικό ζήτημα. Ο σκοπός κάθε γνωμοδότησης ήταν να διευκρινίσει ένα λογιστικό θέμα που αντιμετώπιζε διαφορετικά ποσά διερμηνείας από τους εκδότες οικονομικών καταστάσεων.

Παραδείγματα θεμάτων που καλύπτονται από τις γνωμοδοτήσεις ήταν η λογιστική απόσβεση, μισθώσεις, συντάξεις, φόροι εισοδήματος, κέρδη ανά μετοχή, συνενώσεις επιχειρήσεων, άυλα περιουσιακά στοιχεία, επενδύσεις και ενδιάμεσες αναφορές.

Το APB εξέδωσε γνώμες από το 1962 έως το 1973. Ορισμένα στοιχεία των γνωμών ενσωματώθηκαν στη διάδοχη οντότητα του APB, το οποίο είναι το Συμβούλιο Οικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB).