Χρηματοδότηση

Συμπτωματικός δείκτης

Ένας δείκτης σύμπτωσης αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας. Υπάρχουν πολλοί δείκτες σύμπτωσης. Αυτοί που χρησιμοποιούνται πιο συχνά για τη συλλογή δεικτών της κατάστασης της οικονομίας είναι:

  • Αριθμός εργαζομένων σε μη γεωργικές μισθοδοσίες (που αντιπροσωπεύουν απασχόληση)

  • Προσωπικά έσοδα μείον πληρωμές μεταφοράς (που αντιπροσωπεύουν εισόδημα)

  • Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (που αντιπροσωπεύει την παραγωγή)

  • Βιομηχανικές και εμπορικές πωλήσεις (που αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις)

Η χρήση αυτών των δεικτών σε συνδυασμό με τη μορφή ευρετηρίου είναι πιο χρήσιμη από οποιονδήποτε από τους δείκτες ξεχωριστά, καθώς μεμονωμένοι δείκτες μπορεί περιστασιακά να είναι ανακριβείς. Αυτές οι ανακρίβειες μπορεί να προκληθούν από ζητήματα όπως εποχιακές ιδιορρυθμίες ή ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες, όπως μια καταιγίδα στον πάγο που σταματά την οικονομική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Δεδομένου ότι οι δείκτες σύμπτωσης επιβεβαιώνουν μόνο τις τρέχουσες συνθήκες, τείνουν να αγνοούνται. Ωστόσο, μπορούν να υποστηρίξουν έντονα την ύπαρξη μιας τάσης στον επιχειρηματικό κύκλο, είτε πάνω είτε κάτω.