Χρηματοδότηση

Νομισματική αξία

Νομισματική αξία είναι το ποσό που θα καταβάλλεται σε μετρητά για ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υπηρεσία εάν πρόκειται να πωληθεί σε τρίτο μέρος. Για παράδειγμα, τα ενσώματα αγαθά, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η εργασία και τα εμπορεύματα διατιμώνται στη νομισματική τους αξία.