Χρηματοδότηση

Άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον

Ένα άμεσο χρηματοοικονομικό συμφέρον είναι ένα χρηματοοικονομικό συμφέρον που ανήκει απευθείας σε ένα άτομο ή οντότητα ή το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός ατόμου ή οντότητας ή το οποίο ανήκει επωφελώς μέσω ενός επενδυτικού φορέα ή άλλου διαμεσολαβητή.

Η ιδέα είναι απαραίτητη για τους ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τα οικονομικά τους συμφέροντα σε πελάτες με πιστοποίηση. Τα άμεσα οικονομικά συμφέροντα γενικά θα επηρεάσουν την ανεξαρτησία ενός ελεγκτή σε σχέση με έναν πελάτη που βεβαιώνει, κάτι που θα απαιτήσει από τον ελεγκτή να τερματίσει τη δέσμευση με τον πελάτη.