Χρηματοδότηση

Συνθήκη υπηρεσίας

Ένας όρος υπηρεσίας είναι μια απαίτηση σε μια συμφωνία ανάθεσης μετοχών που επηρεάζει την κατοχή, την τιμή άσκησης ή άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την εύλογη αξία ενός βραβείου που βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών από τον παραλήπτη στον εργοδότη.