Χρηματοδότηση

Αναλογία ταμειακών ροών προς κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ο λόγος ταμειακών ροών προς κεφαλαιουχικές δαπάνες χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ικανότητας ενός οργανισμού να αποκτά κεφάλαια περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας την ελεύθερη ταμειακή του ροή. Υπολογίζεται διαιρώντας τις ταμειακές ροές από πράξεις με κεφαλαιουχικές δαπάνες. Ένας υψηλός δείκτης δείχνει ότι μια επιχείρηση έχει μειωμένη ανάγκη να χρησιμοποιεί χρέος ή χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων για να υποστηρίξει τις κεφαλαιακές της δαπάνες. Αντίθετα, μια χαμηλή αναλογία υποδεικνύει ότι η διαχείριση μπορεί να περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και έτσι μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία περισσότερο από ό, τι θα συνέβαινε κανονικά.