Χρηματοδότηση

Λογιστικό σύστημα πληροφοριών

Ένα σύστημα λογιστικής πληροφόρησης είναι ένα σύστημα που συγκεντρώνει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται οικονομικές και λογιστικές πληροφορίες. Το σύστημα δημιουργεί αναφορές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός οργανισμού. Αυτές οι αναφορές χρησιμοποιούνται επίσης από τρίτους για την αξιολόγηση ευκαιριών δανεισμού και επενδύσεων με την εταιρεία. Τα βασικά στοιχεία του συστήματος είναι:

 • Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που διέπουν τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών.

 • Οι εσωτερικοί έλεγχοι χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες καταγράφονται σωστά.

 • Η εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες λειτουργούν σωστά το σύστημα.

 • Το λογισμικό και η ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την επεξεργασία πληροφοριών.

 • Το υλικό στο οποίο αποθηκεύονται το λογισμικό και η βάση δεδομένων.

Ένα σύστημα λογιστικής πληροφόρησης εκτελείται συνήθως χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων, αλλά μπορεί να λειτουργήσει λιγότερο αποτελεσματικά με ένα μη αυτόματο σύστημα λογιστικής. Η χρήση ενός συστήματος που βασίζεται σε υπολογιστή είναι εξαιρετικά πλεονεκτικό, καθώς αυτοματοποιεί πολλές λογιστικές διαδικασίες και μειώνει έτσι τα ποσοστά σφάλματος συναλλαγών. Μπορεί επίσης να παράγει αναφορές πολύ πιο γρήγορα από ένα μη αυτόματο σύστημα.

Ένα λογιστικό σύστημα πληροφοριών αποτελείται συνήθως από διάφορες ενότητες, καθεμία από τις οποίες έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση ορισμένων τύπων συναλλαγών. Αυτές οι ενότητες περιλαμβάνουν:

 • Πληρωτέοι λογαριασμοί

 • Εισπρακτέοι λογαριασμοί

 • Καταγραφή εμπορευμάτων

 • Κατάσταση μισθοδοσίας

 • Γενικό καθολικό

 • Αναφορά

Το βασικό σύνολο ενοτήτων μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει βοηθητικές λειτουργίες, όπως αγορά, προγραμματισμός παραγωγής, αποθήκευση και ανθρώπινους πόρους.