Χρηματοδότηση

Μονάδα δημιουργίας μετρητών

Μια μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών είναι η μικρότερη ομάδα περιουσιακών στοιχείων που δημιουργεί ανεξάρτητα ταμειακές ροές και της οποίας η ταμειακή ροή είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από τις ταμιακές ροές που δημιουργούνται από άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η ιδέα χρησιμοποιείται από τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για τον προσδιορισμό της απομείωσης περιουσιακών στοιχείων. Χωρίς την έννοια της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, θα ήταν υπερβολικά δύσκολο να προσδιοριστεί η ταμειακή ροή που σχετίζεται με μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία για ανάλυση απομείωσης.