Χρηματοδότηση

Υπόλοιπο ανά τράπεζα

Υπόλοιπο ανά τράπεζα είναι το τελικό υπόλοιπο μετρητών που εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού. Μια επιχείρηση θα κάνει προσαρμογές εγγραφών στο δικό της υπόλοιπο βιβλίου μετρητών για να συνδυάσει τη διαφορά μεταξύ του υπολοίπου της και του υπολοίπου ανά τράπεζα. Παραδείγματα αυτών των προσαρμογών είναι η καταγραφή των τελών για επεξεργασία επιταγών και υπεραναλήψεις τραπεζών.