Χρηματοδότηση

Αυξητική ανάλυση ταμειακών ροών

Επισκόπηση σταδιακών ταμειακών ροών

Η σταδιακή ανάλυση ταμειακών ροών χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μιας αλλαγής στις ταμειακές εισροές και εκροές που αποδίδονται συγκεκριμένα σε μια απόφαση διαχείρισης. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής του ποσού της παραγωγικής ικανότητας ενός μηχανήματος, η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με βάση τις στοιχειώδεις ταμειακές εκροές που απαιτούνται για την αλλαγή της χωρητικότητας του εξοπλισμού, καθώς και τις αυξητικές ταμειακές εισροές που προκύπτουν από την απόφαση αυτή . Δεν χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι συνολικές ταμειακές ροές που σχετίζονται με όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος.

Η ανάλυση μπορεί να βασίζεται σε μια ποικιλία ταμειακών ροών, όπως η αρχική δαπάνη μετρητών, οι συνεχιζόμενες εισροές και εκροές που σχετίζονται με τη συντήρηση, τις λειτουργίες και τις καθαρές εισπράξεις από το έργο, και τυχόν ταμειακές ροές που σχετίζονται με την ενδεχόμενη περάτωση του έργου (που περιλαμβάνει τόσο τις εισροές μετρητών από την πώληση του εξοπλισμού όσο και τις εκροές μετρητών για το κόστος αποκατάστασης).

Παράδειγμα αύξησης ταμειακών ροών

Για παράδειγμα, η ABC International διαθέτει ένα μηχάνημα που μπορεί να κατασκευάζει 2.000 μονάδες ανά ώρα. Μια αναβάθμιση εξοπλισμού μπορεί να αλλάξει τη μέγιστη χωρητικότητα του μηχανήματος σε 3.000 μονάδες ανά ώρα, που είναι μια σταδιακή αύξηση 1.000 μονάδων. Το κόστος αυτής της αναβάθμισης είναι 200.000 $ και το κέρδος που προκύπτει από κάθε μονάδα είναι 0,10 $. Το μηχάνημα λειτουργεί αυτήν τη στιγμή για 40 ώρες την εβδομάδα, οπότε η προβλεπόμενη αύξηση της χωρητικότητας θα αποφέρει καθαρή σταδιακή αύξηση ταμειακών ροών ετησίως 208.000 $. Ο υπολογισμός είναι:

(1.000 μονάδες ανά ώρα) x 0,10 $ = 100 $ ανά ώρα σταδιακή εισροή μετρητών

= (100 $ ανά ώρα εισροής μετρητών) x (40 ώρες την εβδομάδα) x (52 εβδομάδες ανά έτος)

= 208.000 $

Η σταδιακή αλλαγή στις ταμειακές ροές αντιπροσωπεύει μια περίοδο αποπληρωμής μόλις πάνω από 1,0 χρόνια, η οποία είναι ιδιαίτερα αποδεκτή εφόσον ο αναβαθμισμένος εξοπλισμός αναμένεται να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την περίοδο αποπληρωμής.

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να δείτε την κατάσταση του δείγματος είναι να αποφύγετε την αναβάθμιση του εξοπλισμού των 200.000 $ και αντί να εκτελέσετε τον υπάρχοντα εξοπλισμό για μια επιπλέον αλλαγή. Για παράδειγμα, εάν δύο χειριστές μηχανημάτων μπορούν να πληρώνονται 15 $ ανά ώρα για να λειτουργήσουν το μηχάνημα για μια επιπλέον βάρδια, αυτό το κόστος είναι μόνο 62.400 $ ετησίως, σε σύγκριση με τα στοιχειώδη έσοδα μετρητών των 208.000 $. Αυτή η εναλλακτική λύση είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή από την επιλογή αναβάθμισης εξοπλισμού, σε σταδιακή βάση ταμειακών ροών.