Χρηματοδότηση

Ανακτήσιμο ποσό

Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησης ή την αξία χρήσης του. Η αξία χρήσης αναφέρεται στην παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προέλθουν από ένα περιουσιακό στοιχείο. Έτσι, η ιδέα εστιάζει ουσιαστικά στη μεγαλύτερη αξία που μπορεί να αποκτηθεί από ένα περιουσιακό στοιχείο, είτε με την πώληση είτε με τη χρήση του. Η έννοια του ανακτήσιμου ποσού χρησιμοποιείται στο πλαίσιο διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found