Χρηματοδότηση

Εμπιστευτικές πληροφορίες πελάτη

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες πελάτη είναι κάθε πληροφορία πελάτη που δεν είναι διαθέσιμη στο κοινό. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνολογία, εμπορικά μυστικά, πληροφορίες που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και στρατηγικές, και πληροφορίες που αφορούν πελάτες, τιμολόγηση και μάρκετινγκ. Ένας άλλος τρόπος για να ορίσετε εμπιστευτικές πληροφορίες είναι οτιδήποτε μπορεί να βλάψει έναν πελάτη εάν αποκαλυφθούν.

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της AICPA περιγράφει μια σειρά σεναρίων που περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες πελατών, αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο ο λογιστής πρέπει να χειρίζεται αυτές τις πληροφορίες.