Χρηματοδότηση

Φόρος εισροών

Ένας φόρος επί των εισροών είναι μια εισφορά που καταβάλλεται από μια επιχείρηση σε αποκτηθέντα αγαθά και υπηρεσίες. Ένα παράδειγμα φόρου εισροών είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Όταν μια επιχείρηση τότε φορολογεί τους πελάτες της, αυτό θεωρείται φόρος παραγωγής. Η επιχείρηση πληρώνει την ομοσπονδιακή αρχή εσόδων τη διαφορά μεταξύ του φόρου παραγωγής και του φόρου εισροών εάν το ποσό είναι θετικό ή μπορεί να υποβάλει αίτηση για επιστροφή φόρου εάν το ποσό είναι αρνητικό.