Χρηματοδότηση

Ορισμός ανακρίβειας

Μια ανακρίβεια είναι η διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού, της ταξινόμησης, της παρουσίασης ή της αποκάλυψης ενός στοιχείου γραμμής οικονομικής κατάστασης και αυτού που αναφέρεται στην πραγματικότητα για να επιτευχθεί μια δίκαιη παρουσίαση, σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο. Μια ανακρίβεια θα μπορούσε να προκληθεί από σφάλμα κατά την καταγραφή μιας συναλλαγής ή από δόλια δραστηριότητα. Θεωρείται σημαντικό όταν ο χρήστης ενός συνόλου χρηματοοικονομικών καταστάσεων τροποποιεί τις οικονομικές του αποφάσεις λόγω της ανακρίβειας. Οι ελεγκτές αξιολογούν το επίπεδο ουσιώδους ανακρίβειας κατά την ανάπτυξη ενός σχεδίου ελέγχου για έναν πελάτη.