Χρηματοδότηση

Συναλλαγή εκτός χρηστών

Μια συναλλαγή nonissuer είναι μια συναλλαγή που περιλαμβάνει ασφάλεια που δεν ωφελεί τον αρχικό εκδότη της ασφάλειας. Αυτή η κατάσταση προκύπτει συνήθως όταν ένας επενδυτής πωλεί τις συμμετοχές του σε άλλον επενδυτή. Μια συναλλαγή που δεν εκδίδεται εξαιρείται από τις απαιτήσεις εγγραφής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.