Χρηματοδότηση

Ορισμός προπληρωμένου εισοδήματος

Το προπληρωμένο εισόδημα είναι κεφάλαια που λαμβάνονται από έναν πελάτη πριν από την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Θεωρείται υποχρέωση, καθώς ο πωλητής δεν έχει ακόμη παραδώσει, και έτσι εμφανίζεται στον ισολογισμό του πωλητή ως τρέχουσα υποχρέωση. Μόλις παραδοθούν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες, η ευθύνη ακυρώνεται και τα χρήματα καταγράφονται ως έσοδα.

Η έννοια του προπληρωμένου εισοδήματος εμφανίζεται συνήθως σε επιχειρήσεις που απαιτούν προπληρωμή για την κατασκευή ειδικών αγαθών. Δεν χρησιμοποιείται σε άλλους κλάδους, όπως το λιανικό εμπόριο, όπου η πληρωμή γίνεται πάντα κατά τη στιγμή της πώλησης ή αργότερα.

Παρόμοιοι όροι

Τα προπληρωμένα έσοδα είναι επίσης γνωστά ως μη δεδουλευμένα έσοδα.