Χρηματοδότηση

Σύστημα κουπονιών

Ένα σύστημα κουπονιών είναι μια μέθοδος για την έγκριση της εκταμίευσης μετρητών. Συμπληρώνεται ένα κουπόνι που προσδιορίζει τι πρέπει να πληρωθεί, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί και τον αριθμό λογαριασμού που θα χρεωθεί. Μόλις εγκριθεί αυτό το κουπόνι, το σύστημα εκταμίευσης εξουσιοδοτείται να εκδώσει πληρωμή. Έτσι, ένα σύστημα κουπονιών είναι ένας έλεγχος που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι τα μετρητά δαπανώνται μόνο σε εγκεκριμένες αγορές.