Χρηματοδότηση

Αποζημίωση για κίνδυνο δειγματοληψίας

Η πρόβλεψη για τον κίνδυνο δειγματοληψίας είναι το επίπεδο αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη δειγματοληψία. Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της ανεκτής απόκλισης και του αναμενόμενου μέσου όρου του πληθυσμού.