Χρηματοδότηση

Ημέρες πληρωτέες σε εκκρεμότητα

Ημερήσιες πληρωτέες ημέρες (DPO) δηλώνει τον μέσο αριθμό ημερών που χρειάζεται μια επιχείρηση για την πληρωμή των πληρωτέων λογαριασμών της. Ένα υψηλό αποτέλεσμα γενικά θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει καλή διαχείριση μετρητών, καθώς μια επιχείρηση διατηρεί τα μετρητά της για όσο το δυνατόν περισσότερο, μειώνοντας έτσι την επένδυσή της σε κεφάλαιο κίνησης. Ωστόσο, ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό DPO μπορεί να είναι ένδειξη προβλήματος, όπου μια επιχείρηση δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Επίσης, η υπερβολική καθυστέρηση των πληρωμών μπορεί να βλάψει τις σχέσεις με τους προμηθευτές. Οι πληρωτέες ημέρες που υπολογίζονται υπολογίζονται ως εξής:

Πληρωτέοι λογαριασμοί λήξης / (Κόστος πωλήσεων / Αριθμός ημερών)

= Ημέρες πληρωτέες σε εκκρεμότητα

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση έχει τελικούς λογαριασμούς πληρωτέους 70.000 $, ένα ετήσιο κόστος αγαθών που πωλούνται 820.000 $ και υπολογίζεται για μια περίοδο 365 ημερών. Αυτό οδηγεί στον ακόλουθο υπολογισμό:

70.000 $ Τελικές υποχρεώσεις / (820.000 $ Κόστος πωλήσεων / 365 Ημέρες)

= 31,2 Ημέρες πληρωτέες σε εκκρεμότητα

Ένα χαμηλό ποσοστό DPO υποδηλώνει γενικά ότι μια επιχείρηση πληρώνει τις υποχρεώσεις της πολύ νωρίς, καθώς αυξάνει τις επενδύσεις κεφαλαίου κίνησης. Ωστόσο, μπορεί επίσης να σημαίνει ότι μια εταιρεία εκμεταλλεύεται τις εκπτώσεις πρόωρης πληρωμής που προσφέρονται από τους προμηθευτές της. Οι αποταμιεύσεις που υπονοούνται στους περισσότερους όρους πρόωρης πληρωμής μπορούν να κάνουν την πρόωρη πληρωμή μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή, που δικαιολογεί χαμηλό ποσό DPO.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορετικές ερμηνείες της DPO, ένας καλός τρόπος για την αξιολόγηση της απόδοσης των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης είναι να συγκρίνουμε τον DPO της με τις άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου. Είναι πιθανό όλοι να χρησιμοποιούν παρόμοιους προμηθευτές, και έτσι προσφέρονται οι ίδιες εκπτώσεις πρόωρης πληρωμής.

Η μέτρηση DPO μπορεί να είναι χρήσιμη ως μέρος μιας ευρύτερης εξέτασης της ρευστότητας μιας επιχείρησης από έναν δανειστή ή πιστωτή, ή από έναν επενδυτή που θέλει να κατανοήσει την ταμειακή θέση ενός δυνητικού επενδυτή.