Χρηματοδότηση

Λειτουργικό τμήμα

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ένας λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό στοιχείο μιας οντότητας που είναι κέντρο κερδών, η οποία διαθέτει διακριτές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα αποτελέσματά της εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλής λήψης αποφάσεων λειτουργίας της οντότητας για σκοπούς αξιολόγησης απόδοσης και κατανομής πόρων. Ένα λειτουργικό τμήμα έχει γενικά έναν διαχειριστή τμήματος που είναι υπόλογος στον επικεφαλής λήψης αποφάσεων λειτουργίας για τα αποτελέσματα του τμήματος.

Η εταιρική έδρα μιας οντότητας δεν θεωρείται λειτουργικός τομέας, ούτε τα προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία.