Χρηματοδότηση

Ναύλος σε

Το φορτίο είναι το κόστος μεταφοράς που σχετίζεται με την παράδοση αγαθών από έναν προμηθευτή στον παραλήπτη φορέα. Για λογιστικούς σκοπούς, ο παραλήπτης προσθέτει αυτό το κόστος στο κόστος των παραληφθέντων αγαθών.