Χρηματοδότηση

Πληρωμή σε μετρητά

Η πληρωμή σε μετρητά είναι λογαριασμοί ή κέρματα που καταβάλλονται από τον παραλήπτη αγαθών ή υπηρεσιών στον πάροχο. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μια πληρωμή εντός μιας επιχείρησης σε υπαλλήλους ως αποζημίωση για τις ώρες εργασίας τους, ή να τους επιστρέψει για μικρές δαπάνες που είναι πολύ μικρές για να δρομολογηθούν μέσω του συστήματος πληρωτέων λογαριασμών.

Οι πληρωμές σε μετρητά προτιμώνται από εκείνα τα άτομα που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό ή που προσπαθούν να αποφύγουν την αναφορά υποχρέωσης φόρου εισοδήματος.

Οι πληρωμές σε μετρητά που πραγματοποιούνται σε σκληρό νόμισμα προτιμώνται σε πληθωριστικά περιβάλλοντα, καθώς αυτά τα κεφάλαια διατηρούν την αξία τους πολύ καλύτερη από το τοπικό νόμισμα που υπόκειται σε πληθωρισμό.