Χρηματοδότηση

Έκθεση εξαίρεσης

Μια αναφορά εξαίρεσης είναι ένα έγγραφο που αναφέρει τις περιπτώσεις στις οποίες η πραγματική απόδοση αποκλίνει σημαντικά από τις προσδοκίες, συνήθως σε αρνητική κατεύθυνση. Σκοπός της έκθεσης είναι να εστιάσει την προσοχή της διοίκησης μόνο σε τομείς που απαιτούν άμεση δράση. Για παράδειγμα, μια έκθεση εξαίρεσης θα μπορούσε να επισημάνει τις περιπτώσεις στις οποίες τα έξοδα ήταν υψηλότερα από τον προϋπολογισμό ή όπου τα επίπεδα παραγωγής ήταν χαμηλότερα από το σχέδιο παραγωγής.