Χρηματοδότηση

Άμεση διακύμανση μίγματος υλικού

Η άμεση διακύμανση μίγματος υλικού είναι η διαφορά μεταξύ του προϋπολογισμού και των πραγματικών μιγμάτων του άμεσου κόστους υλικού που χρησιμοποιείται σε μια διαδικασία παραγωγής. Αυτή η διακύμανση απομονώνει το συνολικό μοναδιαίο κόστος κάθε στοιχείου, εξαιρουμένων όλων των άλλων μεταβλητών. Ο τύπος είναι:

Τυπικό κόστος του πραγματικού μείγματος - Τυπικό κόστος του τυπικού μείγματος

= Άμεση διακύμανση μίγματος υλικού

Η διακύμανση είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό του κατά πόσον ένα μείγμα υλικών χαμηλότερου κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός προϊόντος. Η ιδέα παράγει χρήσιμες πληροφορίες μόνο όταν είναι δυνατή η αλλαγή του μίγματος υλικών χωρίς να μειωθεί η ποιότητα του προκύπτοντος προϊόντος κάτω από ένα ελάχιστο επίπεδο.