Χρηματοδότηση

Πώς να υπολογίσετε τα συνολικά ίδια κεφάλαια

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης προκύπτει αφαιρώντας τις υποχρεώσεις της από τα περιουσιακά στοιχεία της. Οι πληροφορίες για αυτόν τον υπολογισμό βρίσκονται στον ισολογισμό μιας εταιρείας, που είναι μια από τις οικονομικές καταστάσεις της. Τα στοιχεία γραμμής στοιχείων που θα συγκεντρωθούν για τον υπολογισμό είναι:

 • Μετρητά

 • Εμπορεύσιμοι τίτλοι

 • Εισπρακτέοι λογαριασμοί

 • Προπληρωθέντα έξοδα

 • Καταγραφή εμπορευμάτων

 • Πάγιο ενεργητικό

 • Φήμη και πελατεία

 • Αλλα περιουσιακά στοιχεία

Οι υποχρεώσεις που πρέπει να συγκεντρωθούν για τον υπολογισμό είναι:

 • Πληρωτέοι λογαριασμοί

 • Δεδουλευμένες υποχρεώσεις

 • Βραχυπρόθεσμο χρέος

 • Μη δεδουλευμένα έσοδα

 • Μακροπρόθεσμο χρέος

 • Άλλες υποχρεώσεις

Όλα τα στοιχεία γραμμής ενεργητικού και παθητικού που αναφέρονται στον ισολογισμό πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτόν τον υπολογισμό.

Για παράδειγμα, ο ισολογισμός της ABC International περιέχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία 750.000 $ και συνολικές υποχρεώσεις 450.000 $. Ο υπολογισμός των συνολικών ιδίων κεφαλαίων είναι:

750.000 $ Περιουσιακά στοιχεία - 450.000 $ Υποχρεώσεις = 300.000 $ Συνολικά ίδια κεφάλαια

Μια εναλλακτική προσέγγιση για τον υπολογισμό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων είναι να προσθέσετε όλα τα στοιχεία γραμμής στην ενότητα μετοχών των μετόχων του ισολογισμού, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Κοινό απόθεμα

 • Πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο

 • Παρακρατημένα κέρδη

 • Λιγότερο: Διαθεσιμότητα

Στην ουσία, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι το ποσό που επενδύεται σε μια εταιρεία από επενδυτές σε αντάλλαγμα για μετοχές, συν όλα τα επόμενα κέρδη της επιχείρησης, μείον όλα τα μετέπειτα μερίσματα που πληρώθηκαν. Πολλές μικρότερες επιχειρήσεις δέχονται μετρητά και έτσι δεν έχουν πληρώσει κανένα μέρισμα. Στην περίπτωσή τους, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι απλώς επενδυμένα κεφάλαια συν όλα τα επόμενα κέρδη.

Το προκύπτον ποσό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Από τους δανειστές για να προσδιορίσουν εάν υπάρχει επαρκές ποσό κεφαλαίων που επενδύονται σε μια επιχείρηση για να αντισταθμίσει το χρέος της.

 • Από επενδυτές για να δουν αν υπάρχει αρκετό ποσό ιδίων κεφαλαίων για να πιέσουν για μέρισμα.

 • Από τους προμηθευτές για να δουν εάν μια επιχείρηση έχει συσσωρεύσει επαρκές ποσό ιδίων κεφαλαίων για να δικαιολογήσει επέκταση πίστωσης.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found