Χρηματοδότηση

Λογιστική μισθώσεων

Η μίσθωση είναι μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία ο εκμισθωτής συμφωνεί να επιτρέψει στον μισθωτή να ελέγξει τη χρήση αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για μια καθορισμένη χρονική περίοδο σε αντάλλαγμα για μία ή περισσότερες πληρωμές. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ορισμών μίσθωσης, οι οποίοι διαφέρουν εάν η οικονομική οντότητα είναι ο μισθωτής ή ο εκμισθωτής. Οι επιλογές για έναν μισθωτή είναι ότι μια μίσθωση μπορεί να οριστεί είτε ως χρηματοδοτική μίσθωση είτε ως λειτουργική μίσθωση. Ένας μισθωτής πρέπει να ταξινομήσει μια μίσθωση ως χρηματοδοτική μίσθωση όταν πληρούται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Η κυριότητα του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου μεταφέρεται στον μισθωτή μέχρι το τέλος της περιόδου μίσθωσης.

 • Ο μισθωτής έχει την επιλογή αγοράς για να αγοράσει το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο και είναι λογικά βέβαιο ότι θα το χρησιμοποιήσει.

 • Η διάρκεια μίσθωσης καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της υπολειπόμενης οικονομικής ζωής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Αυτό θεωρείται ότι είναι το 75% ή περισσότερο της υπόλοιπης οικονομικής ζωής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

 • Η παρούσα αξία του αθροίσματος όλων των πληρωμών μισθώσεων και τυχόν υπολειμματικής αξίας με εγγύηση του μισθωτή ταιριάζει ή υπερβαίνει την εύλογη αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

 • Το περιουσιακό στοιχείο είναι τόσο εξειδικευμένο που δεν έχει εναλλακτική χρήση για τον εκμισθωτή μετά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Όταν δεν πληρούται κανένα από τα προηγούμενα κριτήρια, ο μισθωτής πρέπει να ταξινομήσει μια μίσθωση ως λειτουργική μίσθωση.

Οι επιλογές για έναν εκμισθωτή είναι ότι μια μίσθωση μπορεί να οριστεί ως μίσθωση τύπου πώλησης, άμεση χρηματοδοτική μίσθωση ή λειτουργική μίσθωση. Εάν όλες οι προηγούμενες προϋποθέσεις που μόλις σημειώθηκαν για τη χρηματοδοτική μίσθωση του μισθωτή πληρούνται με μίσθωση, τότε ο εκμισθωτής την χαρακτηρίζει ως μίσθωση τύπου πώλησης. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τότε ο εκμισθωτής έχει την επιλογή να ορίσει μια μίσθωση είτε ως μίσθωση άμεσης χρηματοδότησης είτε ως λειτουργική μίσθωση. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να ορίσει τυχόν εναπομένουσα μίσθωση ως άμεση χρηματοδοτική μίσθωση όταν πληρούνται και τα δύο ακόλουθα κριτήρια:

 • Η παρούσα αξία των μισθωμάτων και τυχόν υπολειμματική αξία περιουσιακού στοιχείου που είναι εγγυημένη από τον μισθωτή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος ταιριάζει ή υπερβαίνει ουσιαστικά όλη την εύλογη αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτό το πλαίσιο, «ουσιαστικά» σημαίνει το 90% ή περισσότερο της εύλογης αξίας του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

 • Ο εκμισθωτής πιθανότατα θα εισπράξει τις μισθώσεις, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση της εγγύησης υπολειμματικής αξίας.

Όταν δεν πληρούνται κανένα από αυτά τα πρόσθετα κριτήρια, ο εκμισθωτής κατατάσσει μια μίσθωση ως λειτουργική μίσθωση.

Από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, ο μισθωτής επιμετρά την υποχρέωση και το περιουσιακό στοιχείο δικαιώματος χρήσης που σχετίζεται με τη μίσθωση. Αυτές οι μετρήσεις προκύπτουν ως εξής:

 • Υποχρέωση μίσθωσης . Η παρούσα αξία των πληρωμών μίσθωσης, προεξοφλημένη στο προεξοφλητικό επιτόκιο της μίσθωσης. Αυτό το επιτόκιο είναι το επιτόκιο που υπονοείται στη μίσθωση όταν αυτό το επιτόκιο είναι εύκολα προσδιορίσιμο. Εάν όχι, ο μισθωτής χρησιμοποιεί αντ 'αυτού το αυξητικό επιτόκιο δανεισμού του.

 • Δικαίωμα χρήσης . Το αρχικό ποσό της υποχρέωσης μίσθωσης, συν τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που έγιναν στον εκμισθωτή πριν από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, συν τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες, μείον τυχόν κίνητρα μίσθωσης.

Όταν ένας μισθωτής έχει ορίσει μια μίσθωση ως χρηματοδοτική μίσθωση, θα πρέπει να αναγνωρίζει τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης:

 • Η συνεχιζόμενη απόσβεση του δικαιώματος χρήσης

 • Η συνεχιζόμενη απόσβεση των τόκων από την υποχρέωση μίσθωσης

 • Τυχόν μεταβλητές μισθώσεις που δεν περιλαμβάνονται στην υποχρέωση μίσθωσης

 • Οποιαδήποτε απομείωση του δικαιώματος χρήσης

Όταν ένας μισθωτής έχει ορίσει μια μίσθωση ως λειτουργική μίσθωση, ο μισθωτής πρέπει να αναγνωρίσει τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης:

 • Ένα κόστος μίσθωσης σε κάθε περίοδο, όπου το συνολικό κόστος της μίσθωσης κατανέμεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης σε ευθεία βάση.

 • Τυχόν μεταβλητές μισθώσεις που δεν περιλαμβάνονται στην υποχρέωση μίσθωσης

 • Οποιαδήποτε απομείωση του δικαιώματος χρήσης

Σε μια μίσθωση τύπου πώλησης, ο εκμισθωτής θεωρείται ότι πωλεί ένα προϊόν στον μισθωτή, το οποίο απαιτεί την αναγνώριση ενός κέρδους ή ζημίας από την πώληση. Κατά συνέπεια, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ακόλουθη λογιστική κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης:

 • Ο εκμισθωτής διαγράφει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, δεδομένου ότι θεωρείται ότι έχει πωληθεί στον μισθωτή.

 • Ο εκμισθωτής αναγνωρίζει μια καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Αυτή η επένδυση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Η παρούσα αξία των μισθωμάτων δεν έχει ακόμη ληφθεί

  • Η παρούσα αξία του εγγυημένου ποσού της υπολειπόμενης αξίας του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της περιόδου μίσθωσης

  • Η παρούσα αξία του μη εγγυημένου ποσού της υπολειμματικής αξίας του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της περιόδου μίσθωσης

  • Ο εκμισθωτής αναγνωρίζει οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία πώλησης που προκαλείται από τη μίσθωση.

  • Ο εκμισθωτής αναγνωρίζει τυχόν αρχικά άμεσα κόστη ως έξοδο, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και της εύλογης αξίας του. Εάν η εύλογη αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου είναι αντίθετα με τη λογιστική αξία του, τότε αναβάλλετε το αρχικό άμεσο κόστος και συμπεριλάβετε τα στη μέτρηση της επένδυσης του εκμισθωτή στη μίσθωση.

Επιπλέον, ο εκμισθωτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία μετά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης:

 • Το συνεχιζόμενο ποσό των τόκων που προκύπτουν από την καθαρή επένδυση στη μίσθωση.

 • Εάν υπάρχουν μεταβλητές πληρωμές μισθωμάτων που δεν συμπεριλήφθηκαν στην καθαρή επένδυση στη μίσθωση, καταγράψτε τις στα αποτελέσματα κατά την ίδια περίοδο αναφοράς με τα γεγονότα που πυροδότησαν τις πληρωμές.

 • Αναγνωρίστε τυχόν απομείωση της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση.

 • Προσαρμόστε το υπόλοιπο της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση προσθέτοντας έσοδα από τόκους και αφαιρώντας τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Κατά την ημερομηνία έναρξης μίας μίσθωσης άμεσης χρηματοδότησης, ο εκμισθωτής αναλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Αναγνωρίστε την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Αυτό περιλαμβάνει το κέρδος από την πώληση και τυχόν αρχικά άμεσα κόστη για τα οποία η αναγνώριση αναβάλλεται.

 • Αναγνωρίστε μια απώλεια πώλησης που προκλήθηκε από τη συμφωνία μίσθωσης, εάν αυτό έχει συμβεί

 • Καταργήστε την αναγνώριση του υποκείμενου στοιχείου

Επιπλέον, ο εκμισθωτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία μετά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης:

 • Καταγράψτε το τρέχον ποσό των τόκων που αποκτήθηκαν από την καθαρή επένδυση στη μίσθωση

 • Εάν υπάρχουν μεταβλητές πληρωμές μισθωμάτων που δεν συμπεριλήφθηκαν στην καθαρή επένδυση στη μίσθωση, καταγράψτε τις στα αποτελέσματα κατά την ίδια περίοδο αναφοράς με τα γεγονότα που πυροδότησαν τις πληρωμές.

 • Καταγράψτε τυχόν απομείωση της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση.

 • Προσαρμόστε το υπόλοιπο της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση προσθέτοντας έσοδα από τόκους και αφαιρώντας τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found