Χρηματοδότηση

Λοιπά συνολικά έσοδα

Άλλα συνολικά έσοδα είναι εκείνα τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη και οι ζημίες τόσο από τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές όσο και από τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς που εξαιρούνται από τα καθαρά έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι, αντίθετα, καταχωρούνται μετά τα καθαρά έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη και οι ζημίες εμφανίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη. Κάτι έχει πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η υποκείμενη συναλλαγή, όπως όταν πωλείται μια επένδυση. Έτσι, εάν η εταιρεία σας έχει επενδύσει σε ομόλογα και η αξία αυτών των ομολόγων αλλάξει, αναγνωρίζετε τη διαφορά ως κέρδος ή ζημία σε άλλα συνολικά έσοδα. Μόλις πουλήσετε τα ομόλογα, τότε συνειδητοποιήσετε το κέρδος ή τη ζημία που σχετίζεται με τα ομόλογα και, στη συνέχεια, μπορείτε να μετατοπίσετε το κέρδος ή τη ζημία από άλλα συνολικά έσοδα και σε ένα στοιχείο γραμμής υψηλότερο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να είναι μέρος του καθαρά έσοδα.

Παραδείγματα στοιχείων που μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συνολικά έσοδα είναι:

  • Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη διατήρησης ή απώλειες από επενδύσεις που ταξινομούνται ως διαθέσιμες προς πώληση

  • Κέρδη ή ζημίες μετάφρασης σε ξένο νόμισμα

  • Κέρδη ή ζημίες συνταξιοδοτικού προγράμματος

  • Κόστος ή πιστώσεις πριν από τη σύνταξη

Είναι αποδεκτό είτε να αναφέρετε στοιχεία άλλων συνολικών εσόδων καθαρά από τις σχετικές φορολογικές επιπτώσεις, είτε πριν από τις σχετικές φορολογικές επιπτώσεις με ένα ενιαίο συνολικό έξοδο φόρου εισοδήματος ή όφελος που εμφανίζεται που σχετίζεται με όλα τα άλλα συνολικά στοιχεία εισοδήματος.

Άλλα συνολικά έσοδα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στον αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της οντότητας, αν και στην πράξη είναι πιθανό ότι εισάγει υπερβολική πολυπλοκότητα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Το συνολικό συνολικό εισόδημα είναι ο συνδυασμός κέρδους ή ζημίας και άλλων συνολικών εσόδων.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found