Χρηματοδότηση

Βαθμός συνολικής μόχλευσης

Ο βαθμός της συνολικής μόχλευσης είναι η αναλογική μεταβολή του καθαρού εισοδήματος που σχετίζεται με μια δεδομένη μεταβολή των εσόδων. Είναι ένας συνδυασμός του βαθμού λειτουργικής μόχλευσης και του βαθμού χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Όταν μια εταιρεία έχει μεγάλο όγκο λειτουργικής και χρηματοοικονομικής μόχλευσης, ακόμη και μια μικρή αλλαγή στις πωλήσεις της μπορεί να προκαλέσει σημαντική αλλαγή στην κερδοφορία της. Ο βαθμός της συνολικής μόχλευσης μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας την ποσοστιαία μεταβολή στα κέρδη ανά μετοχή με την ποσοστιαία μεταβολή στις πωλήσεις.