Χρηματοδότηση

Υπηρεσίες διασφάλισης

Οι υπηρεσίες διασφάλισης παρέχονται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος για να επαληθεύσουν ότι οι οικονομικές συναλλαγές ή τα έγγραφα είναι σωστά. Οι υπηρεσίες διασφάλισης αποτελούν βασική δραστηριότητα για πιστοποιημένους δημόσιους λογιστές, κυρίως μέσω των ελεγκτικών δραστηριοτήτων τους. Οι προκύπτουσες ελεγκτικές γνώμες εκτιμώνται ιδιαίτερα από την επενδυτική κοινότητα, καθώς παρέχουν διαβεβαίωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας παρουσιάζουν δίκαια τα οικονομικά αποτελέσματα, την οικονομική θέση και τις ταμειακές ροές της οντότητας.