Χρηματοδότηση

Αρχικό κόστος

Το αρχικό κόστος είναι η τιμή που καταβλήθηκε για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου. Αυτό το κόστος θεωρείται ότι περιλαμβάνει το κόστος αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου, τη μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου στο σημείο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, την εγκατάσταση και τη δοκιμή του. Το αρχικό κόστος περιλαμβάνει επίσης φόρους επί των πωλήσεων και άλλες εισφορές. Το αρχικό κόστος είναι το κόστος στο οποίο ένα στοιχείο καταχωρείται στο γενικό καθολικό. Μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί στο γενικό καθολικό εάν η αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερη από το αποσβεσμένο κόστος ή το αποσβεσμένο κόστος.

Παρόμοιοι όροι

Το αρχικό κόστος είναι επίσης γνωστό ως ιστορικό κόστος.