Χρηματοδότηση

Ορισμός του απαιτούμενου δανείου

Ένα δάνειο ζήτησης είναι ένα μέσο δανεισμού που επιτρέπει στον δανειστή να ανακαλέσει το δάνειο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μόλις ειδοποιηθεί, ο οφειλέτης πρέπει να αποπληρώσει το πλήρες ποσό του δανείου και τυχόν συναφείς τόκους. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει επίσης στον δανειολήπτη να αποπληρώσει το δάνειο ανά πάσα στιγμή χωρίς πρόωρη αποπληρωμή. Ένα παράδειγμα δανείου ζήτησης είναι μια συμφωνία υπερανάληψης. Αυτή η συμφωνία διαφέρει από την κανονική προσέγγιση δανεισμού, όπου υπάρχει μια προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης και ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών που πρέπει να γίνουν.