Χρηματοδότηση

Δηλώσεις θέσης

Οι δηλώσεις θέσης είναι συστάσεις σχετικά με λογιστικά ζητήματα που παράγονται περιστασιακά από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών (AICPA). Οι δηλώσεις θέσης προορίζονται να αναθεωρήσουν ή να βελτιώσουν τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς λογιστικού ελέγχου και τους λογιστικούς οδηγούς που έχουν εκδοθεί προηγουμένως, καθώς και να παρέχουν καθοδήγηση σε συγκεκριμένα θέματα ελέγχου. Μόλις εκδοθεί δήλωση θέσης, το Συμβούλιο Οικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) μπορεί να ενσωματώσει ορισμένα στοιχεία του στη διαμόρφωση νέων λογιστικών προτύπων του FASB.