Χρηματοδότηση

Ορισμός προσφοράς μίνι-προσφορών

Μια προσφορά μίνι-διαγωνισμού είναι ένα αίτημα για αγορά λιγότερο από το 5% των μετοχών μιας εταιρείας. Ο λόγος για μια τέτοια προσφορά είναι ότι ο αγοραστής δεν χρειάζεται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής της SEC για μια κανονική προσφορά, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν επιτευχθεί το επίπεδο 5%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες πληροφορίες που αποστέλλονται στους επενδυτές σχετικά με την προσφορά. Δεν υπάρχει επίσης υποχρέωση υποβολής εγγράφων σχετικά με την προσφορά διαγωνισμού στην SEC ή με τη διεύθυνση της εταιρείας-στόχου. Η χρήση μίας προσφοράς μίνι-διαγωνισμού έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις:

  • Ένας επενδυτής μπορεί να αποδεχτεί μια προσφορά μικρής προσφοράς χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι η προσφερόμενη τιμή μετοχής είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή αγοράς. Ο επενδυτής ενδέχεται επίσης να μην είναι σε θέση να αποσύρει τις μετοχές του μετά την αρχική αποδοχή της προσφοράς.

  • Η οντότητα που ξεκινά την προσφορά δεν χρειάζεται να συμμορφώνεται με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την SEC για μεγαλύτερες προσφορές.

  • Η ομάδα διαχείρισης δεν ενημερώνεται άμεσα για την προσφορά μίνι-διαγωνισμού, και έτσι μπορεί να είναι αργή να αντιδράσει σε αυτήν.

Η προσφορά μίνι-προσφορών γενικά δεν είναι καλή για τους μετόχους, δεδομένης της πιθανότητας να τους προσφερθεί χαμηλή τιμή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πώλησης μετοχών μέσω μίνι-προσφοράς, ένας μέτοχος θα πρέπει να λάβει και να μελετήσει αντίγραφο του εγγράφου προσφοράς, να επαληθεύσει την τρέχουσα τιμή της μετοχής, να προσδιορίσει την ικανότητα του προσφέροντος να πληρώσει για τις προσφορές μετοχών και να βεβαιωθεί πότε θα γίνει λαμβάνεται από τον πλειοδότη.

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι λογική για έναν αγοραστή, δεδομένου ότι μπορεί να αγοράσει ένα μέτριο ποσό μετοχής σε μια εταιρεία-στόχο σε χαμηλή τιμή, την οποία ο αποκτών μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει ως βάση για μια μεγαλύτερη προσφορά για περισσότερες μετοχές στην οντότητα.

Οι προσφορές μίνι-προσφορών έχουν αποκτήσει κακή φήμη, επειδή μερικές φορές χρησιμοποιούνται για την απόκτηση μετοχών με τιμές κάτω από την αγορά, εξαπατώντας τους μετόχους σχετικά με τους όρους της προσφοράς. Έτσι, από τη σκοπιά των εξαγορών, πολλοί αγοραστές δεν θέλουν να συσχετιστούν με προσφορές μίνι-προσφορών, ακόμη και αν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν μέτριο όγκο μετοχών σε χαμηλές τιμές.