Χρηματοδότηση

Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου η αξία προέρχεται από συμβατική απαίτηση. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διαπραγματεύονται συχνά. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Μετρητά

  • Ίδια κεφάλαια άλλης οντότητας

  • Συμβατικό δικαίωμα λήψης μετρητών ή παρόμοιων από άλλη οντότητα ή δυνητικά ευνοϊκή ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων με άλλη οντότητα

  • Ένα συμβόλαιο που πιθανόν να διακανονιστεί στα ίδια κεφάλαια της οντότητας και αυτό είναι μη παράγωγο βάσει του οποίου η οικονομική οντότητα μπορεί να λάβει ένα μεταβλητό ποσό των ιδίων μετοχικών τίτλων της ή ένα παράγωγο που πιθανότατα θα διακανονιστεί εκτός από την ανταλλαγή μετρητών ή παρόμοιο για σταθερό ποσό των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας.

Παραδείγματα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι τα μετρητά, οι επενδύσεις στα ομόλογα και τα ίδια κεφάλαια που εκδίδονται από άλλες οντότητες, απαιτήσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found