Χρηματοδότηση

Έξοδα ενοικίασης εξοπλισμού

Τα έξοδα ενοικίασης εξοπλισμού είναι ένας λογαριασμός στον οποίο αποθηκεύεται η ετήσια δαπάνη που σχετίζεται με την ενοικίαση διαφόρων τύπων εξοπλισμού. Το σύνολο αυτού του λογαριασμού μπορεί να εμφανίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο γραμμής στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ή μπορεί να συγκεντρωθεί με άλλους λογαριασμούς σε ένα στοιχείο γραμμής με διαφορετική ονομασία. Το υπόλοιπο του λογαριασμού εκκαθαρίζεται στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης.