Χρηματοδότηση

Οριζόντιος ισολογισμός

Ένας οριζόντιος ισολογισμός χρησιμοποιεί επιπλέον στήλες για να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης. Η διάταξη αυτής της μορφής ισολογισμού έχει ως εξής:

  1. Η πρώτη στήλη αναφέρει όλα τα στοιχεία γραμμής στοιχείων για τα οποία υπάρχουν υπόλοιπα.

  2. Η δεύτερη στήλη περιέχει τους αριθμούς που σχετίζονται με αυτά τα στοιχεία.

  3. Η τρίτη στήλη παραθέτει όλα τα στοιχεία γραμμής ευθύνης και, στη συνέχεια, τα στοιχεία γραμμής ιδίων κεφαλαίων για τα οποία υπάρχουν υπόλοιπα.

  4. Η τέταρτη στήλη αναφέρει τους αριθμούς που σχετίζονται με αυτές τις υποχρεώσεις και τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων.

Το σύνολο για όλα τα περιουσιακά στοιχεία στη δεύτερη στήλη πρέπει να ταιριάζει με το σύνολο για όλες τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια στην τέταρτη στήλη.

Ο οριζόντιος ισολογισμός λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχουν πολλά στοιχεία γραμμής προς παρουσίαση, καθώς η μορφή παρουσίασης επιτρέπει επιπλέον στοιχεία γραμμής. Εάν υπάρχουν λιγότερα στοιχεία γραμμής προς παρουσίαση, είναι πιο συνηθισμένο να παρουσιάζεται ο ισολογισμός σε κάθετη μορφή, όπου όλα τα στοιχεία γραμμής περιουσιακού στοιχείου, παθητικού και ιδίων κεφαλαίων συγκεντρώνονται σε μία μόνο στήλη. Για να μεταβείτε από τον οριζόντιο τρόπο παρουσίασης στην κατακόρυφη λειτουργία, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να ενοποιήσετε ορισμένα από τα στοιχεία γραμμής στον οριζόντιο τρόπο παρουσίασης.

Είναι δύσκολο να επεκταθεί η οριζόντια μορφή για να παρουσιαστεί η οικονομική θέση μιας επιχείρησης για περισσότερες από μία περιόδους, καθώς οι πρόσθετες περίοδοι θα καταλάβουν τόσο πολύ χώρο που η παρουσίαση καθίσταται δύσκολη στην ανάγνωση, δεδομένων των μικρών μεγεθών γραμματοσειρών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις όπου πρέπει να παρουσιάζεται η οικονομική θέση πολλαπλών περιόδων, είναι συνηθισμένο να υιοθετείται η κάθετη μορφή ισολογισμού, όπου υπάρχει περισσότερος χώρος για επιπλέον στήλες.

Τόσο η οριζόντια όσο και η κάθετη μορφή είναι αποδεκτές μορφές παρουσίασης.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found