Χρηματοδότηση

Προμήθειες στο χέρι

Οι προμήθειες σε ετοιμότητα αναφέρονται στο απόθεμα προμηθειών αναλώσιμων ειδών που διατίθενται συνήθως από μια επιχείρηση για να υποστηρίζει τις δραστηριότητές της. Εάν το κόστος αυτών των αντικειμένων είναι μικρό, το κόστος μπορεί να χρεωθεί στα έξοδα κατά την πραγματοποίησή του. Εάν το ποσό είναι πιο σημαντικό, το κόστος μπορεί αρχικά να χαρακτηριστεί ως περιουσιακό στοιχείο και στη συνέχεια να χρεωθεί στα έξοδα καθώς καταναλώνονται προμήθειες.