Χρηματοδότηση

Καθαρές αγορές

Οι καθαρές αγορές ορίζονται ως το ακαθάριστο ποσό των αγορών που πραγματοποιήθηκαν, μείον τις παρακρατήσεις για εκπτώσεις, επιστροφές και δικαιώματα. Το ποσό των καθαρών αγορών μπορεί να είναι ουσιαστικά χαμηλότερο από το ποσό των ακαθάριστων αγορών. Αυτή η διαφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του τμήματος αγορών στην απόκτηση μειώσεων τιμών.