Χρηματοδότηση

Ρευστότητα

Η ρευστότητα είναι η ικανότητα μιας οντότητας να πληρώνει τις υποχρεώσεις της εγκαίρως, καθώς οφείλονται για πληρωμή σύμφωνα με τους αρχικούς όρους πληρωμής. Η διαθεσιμότητα μεγάλου ποσού μετρητών και τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται απόδειξη υψηλού επιπέδου ρευστότητας.

Όταν εφαρμόζεται σε ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο, η ρευστότητα αναφέρεται στη δυνατότητα μετατροπής του περιουσιακού στοιχείου σε μετρητά σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ελάχιστη έκπτωση. Η ενεργός αγορά με πολλούς αγοραστές και πωλητές συνήθως οδηγεί σε υψηλό επίπεδο ρευστότητας.