Χρηματοδότηση

Αποθεματικό αποτίμησης

Ένα αποθεματικό αποτίμησης είναι μια πρόβλεψη που συνδυάζεται και αντισταθμίζει ένα περιουσιακό στοιχείο. Το αποθεματικό έχει σχεδιαστεί για να απορροφά τυχόν μειώσεις στην αξία του συνδεδεμένου περιουσιακού στοιχείου. Δημιουργείται ένα αποθεματικό κάνοντας μια χρέωση στα κέρδη στο ποσό τυχόν αναμενόμενων ζημιών, επιταχύνοντας έτσι την αναγνώριση εξόδων στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς. Παραδείγματα αποθεματικών αποτίμησης είναι η πρόβλεψη για επισφαλείς λογαριασμούς και η πρόβλεψη για ξεπερασμένο απόθεμα. Τα αποθεματικά αποτίμησης αποτελούν βασικό στοιχείο της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση.