Χρηματοδότηση

Αποθεματικό για βάρη

Το αποθεματικό για επιβαρύνσεις είναι ένας λογαριασμός που περιέχει το τμήμα του υπολοίπου του ταμείου που έχει διατεθεί για την πληρωμή μιας υποχρέωσης. Για παράδειγμα, το αποθεματικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή ενός συμβολαίου συντήρησης ή μιας εκδοθείσας εντολής αγοράς. Χρησιμοποιώντας ένα αποθεματικό, μια κρατική οντότητα είναι καλύτερα σε θέση να ελέγχει τις δαπάνες της αποφεύγοντας τις υπερβολικές δεσμεύσεις των κεφαλαίων της.

Δημιουργείται ένα αποθεματικό όταν γίνεται δέσμευση για πληρωμή χρημάτων και τα χρήματα είναι διαθέσιμα. Όταν μια χρέωση λαμβάνεται από έναν προμηθευτή, το αποθεματικό αντιστρέφεται και ένας λογαριασμός πληρωτέος καταγράφεται στη θέση του.