Χρηματοδότηση

Προσθήκη κεφαλαίου

Η προσθήκη κεφαλαίου είναι κάθε επένδυση που βελτιώνεται σε ένα υπάρχον πάγιο ή προσθέτει ένα νέο πάγιο. Στην ουσία, οι προσθήκες κεφαλαίου αυξάνουν τη βάση παγίων περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισμού. Οι προσθήκες κεφαλαίου που περιλαμβάνουν υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία πρέπει είτε να επεκτείνουν την ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου είτε να αυξήσουν τη χωρητικότητά του. Διαφορετικά, αυτές οι δαπάνες είναι πραγματικά απλώς δαπάνες συντήρησης που χρεώνονται στα έξοδα κατά την πραγματοποίησή τους.