Χρηματοδότηση

Ελάχιστες πληρωμές μισθώσεων

Οι ελάχιστες πληρωμές μισθώσεων είναι το μικρότερο συνολικό ποσό που ο μισθωτής μπορεί να αναμένει να πληρώσει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Αυτές οι ελάχιστες πληρωμές μισθώσεων προεξοφλούνται στη συνέχεια για να αντλήσουν την παρούσα αξία τους με σκοπό την εκχώρηση αξίας σε μια κεφαλαιουχική μίσθωση. Στη συνέχεια, ο μισθωτής αναφέρει ένα περιουσιακό στοιχείο μίσθωσης στο ποσό αυτής της παρούσας αξίας. Το ποσό των ελάχιστων μισθωμάτων μπορεί να αυξηθεί εάν ο μισθωτής έχει εγγυηθεί στον εκμισθωτή μια υπολειμματική αξία για το μισθωμένο ακίνητο. Οι πληρωμές δεν περιλαμβάνουν συμβατικά κόστη που καταβάλλονται από τον εκμισθωτή.