Χρηματοδότηση

Αποκάλυψη

Η αποκάλυψη είναι πρόσθετες πληροφορίες που επισυνάπτονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας, συνήθως ως εξήγηση για δραστηριότητες που έχουν επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της οντότητας.