Χρηματοδότηση

Περιβάλλον ελέγχου

Το περιβάλλον ελέγχου είναι το ολοκληρωμένο σύνολο ενεργειών που αναλαμβάνει η διοίκηση και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Το περιβάλλον ελέγχου αποτελείται από όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες, τις ενέργειες που αναλαμβάνει η διοίκηση για την αντιμετώπιση ζητημάτων και τις αξίες που υποστηρίζουν. Συνολικά, το περιβάλλον ελέγχου δείχνει το επίπεδο υποστήριξης που διαθέτει η διαχείριση για το σύστημα εσωτερικών ελέγχων.