Χρηματοδότηση

Προγραμματισμένος κίνδυνος ανίχνευσης

Ο προγραμματισμένος κίνδυνος ανίχνευσης είναι ο κίνδυνος τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου να μην εντοπίσουν ανακρίβειες που υπερβαίνουν ένα ανεκτό ποσό. Όταν ένας ελεγκτής μειώνει τον προγραμματισμένο κίνδυνο ανίχνευσης, αυτό απαιτεί τη συλλογή περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων. Αντίθετα, εάν ο ελεγκτής αυξάνει τον προγραμματισμένο κίνδυνο, αυτό θα απαιτήσει λιγότερα αποδεικτικά στοιχεία.

Η αύξηση του προγραμματισμένου κινδύνου ανίχνευσης μπορεί να οφείλεται σε αύξηση του αποδεκτού κινδύνου ελέγχου ή μείωση του κινδύνου ελέγχου ή εγγενή κίνδυνο.