Χρηματοδότηση

Προκαταβολή

Μια προκαταβολή είναι μια πληρωμή που πραγματοποιείται πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής υπηρεσίας ή παράδοσης προϊόντος. Εάν η προκαταβολή πραγματοποιηθεί από πελάτη, καταγράφεται αρχικά από τον παραλήπτη ως υποχρέωση, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί καμία απόδοση. Εάν η προκαταβολή γίνει σε έναν προμηθευτή, ο πληρωτής το καταγράφει ως περιουσιακό στοιχείο, καθώς δεν έχει σημειωθεί σχετική απόδειξη και κατανάλωση. Μια πληρωμή σε έναν υπάλληλο πριν από τον εργαζόμενο που εργάζεται τις σχετικές ώρες είναι επίσης προκαταβολή και αρχικά καταγράφεται από τον εργοδότη ως περιουσιακό στοιχείο.