Χρηματοδότηση

Απλή κεφαλαιακή δομή

Μια εταιρεία με απλή κεφαλαιακή διάρθρωση δεν έχει εκκρεμείς αξίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειώσουν την αξία των κερδών ανά μετοχή. Αυτό σημαίνει ότι η κεφαλαιακή του διάρθρωση δεν περιλαμβάνει παρά κοινές μετοχές και μη μετατρέψιμες προτιμώμενες μετοχές. Όταν υπάρχει αυτός ο τύπος χρηματοδοτικής δομής, δεν υπάρχουν τίτλοι που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μετατραπούν σε κοινή μετοχή, μειώνοντας έτσι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των υπαρχόντων μετόχων.

Οι μικρότερες εταιρείες έχουν συχνά απλές κεφαλαιακές δομές, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι πιο πιθανό να έχουν πολύπλοκες κεφαλαιακές δομές.