Χρηματοδότηση

Άνετο γράμμα

Μια επιστολή άνεσης είναι μια γραπτή δήλωση που εκδίδεται από εξωτερικό ελεγκτή, στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο μιας οντότητας που εκδίδει τίτλους. Αν και δεν διενεργείται έλεγχος, η επιστολή διευκρίνισης δηλώνει ουσιαστικά ότι οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις δεν θα διαφέρουν ουσιαστικά από αυτές που εμφανίζονται στο ενημερωτικό δελτίο. Τα γράμματα άνεσης εκδίδονται συνήθως ως μέρος μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς. Ένα γράμμα περιέχει μόνο μια γνώμη. δεν αποτελεί εγγύηση ή εγγύηση ότι η οντότητα στην οποία αναφέρεται θα παραμείνει οικονομικά βιώσιμη.

Τα γράμματα άνεσης εκδίδονται επίσης σε άλλες καταστάσεις, όπως σε σχέση με την έκδοση δανείου ή υποθήκης.