Χρηματοδότηση

Διακοπή λειτουργίας

Αναφορά διακοπών λειτουργίας

Οι διακοπείσες λειτουργίες είναι τα αποτελέσματα των λειτουργιών ενός συστατικού στοιχείου μιας οντότητας που είτε διατηρείται προς πώληση ή το οποίο έχει ήδη διατεθεί. Τα καθορισμένα αποτελέσματα των εργασιών πρέπει να αναφέρονται ως διακοπείσα λειτουργία εντός των οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Αποτέλεσμα της εξάλειψης . Η συναλλαγή διάθεσης θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των λειτουργιών και των ταμειακών ροών του εξαρτήματος από τις δραστηριότητες της εταιρείας.

  • Συνεχής συμμετοχή . Δεν θα υπάρξει σημαντική συνεχής συμμετοχή της εταιρείας στις λειτουργίες του εξαρτήματος, μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή διάθεσης. Η συνεχής συμμετοχή συνεπάγεται την ικανότητα επηρεασμού των λειτουργικών ή χρηματοοικονομικών πολιτικών του διατεθέντος στοιχείου.

Διακοπή σεναρίων λειτουργίας

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα της λογιστικής για διακοπείσες λειτουργίες:

(1) Η Armadillo Industries σκοπεύει να ακυρώσει ένα από τα προϊόντα υπό πίεση εμπορευματοκιβωτίων, λόγω έλλειψης πωλήσεων. Το προϊόν ανήκει σε μια μεγαλύτερη ομάδα προϊόντων για την οποία παρακολουθούνται οι ταμειακές ροές. Δεδομένου ότι η Armadillo δεν παρακολουθεί τις ταμειακές ροές σε επίπεδο μεμονωμένου προϊόντος, δεν υπάρχει λόγος να ταξινομηθούν οι λειτουργίες που σχετίζονται με το μεμονωμένο προϊόν ως διακοπείσα λειτουργία.

(2) Μετά από περαιτέρω εξέταση, η Armadillo αποφασίζει να αναφέρει ολόκληρη την ομάδα προϊόντων εμπορευματοκιβωτίων προς πώληση. Δεδομένου ότι οι ταμειακές ροές σχετίζονται με αυτήν την ευρύτερη ομάδα, το Armadillo θα πρέπει να το χαρακτηρίσει ως διακοπείσα πράξη.

(3) Η Armadillo πωλεί ένα από τα καταστήματα λιανικής της σε έναν διανομέα και συνάπτει συμφωνία για την προμήθεια αγαθών στον νέο ιδιοκτήτη του καταστήματος. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι η πλειονότητα των ταμειακών ροών θα συνεχιστεί από το κατάστημα, παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι σκόπιμο να χαρακτηριστεί το κατάστημα ως διακοπείσα λειτουργία.

(4) Η Armadillo πωλεί μία από τις σειρές προϊόντων της. Μέρος της συμφωνίας πώλησης ορίζει ότι ο αγοραστής θα καταβάλει στο Armadillo δικαίωμα 5% για οποιεσδήποτε πωλήσεις που σχετίζονται με τη σειρά προϊόντων για τα επόμενα τρία χρόνια. Η Armadillo δεν θα έχει συνεχή επιχειρησιακή συμμετοχή στη σειρά προϊόντων. Δεδομένου ότι η Armadillo δεν θα έχει σημαντική συνεχή συμμετοχή και οι προκύπτουσες ταμειακές ροές είναι έμμεσες, η σειρά προϊόντων θα πρέπει να αποκαλυφθεί ως διακοπείσα λειτουργία.

Εάν πληρούνται οι προηγούμενες προϋποθέσεις και ένα στοιχείο διατηρείται προς πώληση, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα των λειτουργιών του στοιχείου για τρέχουσες και προηγούμενες περιόδους σε μια ξεχωριστή ενότητα διακοπής λειτουργίας της κατάστασης αποτελεσμάτων. Υπό τις ίδιες συνθήκες, αλλά όπου το στοιχείο έχει πωληθεί, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα των λειτουργιών του στοιχείου για τρέχουσες και προηγούμενες περιόδους, καθώς και τυχόν κέρδη ή ζημίες κατά τη διάθεση, σε ξεχωριστή ενότητα διακοπής λειτουργίας της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Για παράδειγμα, η Armadillo Industries αποφάσισε να θέσει προς πώληση το τμήμα θωράκισης σώματος που χάνει χρήματα, το οποίο οδηγεί στην ακόλουθη αναφορά στο κάτω μέρος της κατάστασης αποτελεσμάτων: